بایگانی برچسب: آموزشگاه مجازی مزاج شناسی

افراد سودایی چه خصوصیاتی دارند؟

خصوصیات افراد سوداوی

خصوصیات افراد سوداوی دور اندیش و محاسبه گر ، دقیق و منظم ، کنجکاو ، فکر و خیال فراوان غصه و خود خوری ، شکاکیت و وسواس بی حوصلگی و افسردگی ، اندوه بی علت ، زود رنج وحساس هراس و دودلی و ترس از مرگ ،اظهار تاسف مداوم پاک نهاد و مرتب،تحمل پایین ، […]